Telefon alarmowy: 994

Informacje o projekcie

„MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W AGLOMERACJI ŻNIN”     

nr POIS.02.03.00-00-0231/17-00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

W dniu 15 listopada 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W AGLOMERACJI ŻNIN”

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie.

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

 

Finansowanie projektu pochodzić będzie z:

 dotacji POIŚ 2014-2020 w wysokości 22.792.537,50 zł netto,

 środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w wysokości 960.462,50 zł netto,

pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 12.000.000,00 zł netto.

Całkowity koszt przedsięwzięcia            36.327.400,00 zł netto, w tym:

wydatki kwalifikowane                                       35.753.000,00 zł netto

wydatki niekwalifikowane                                 574.400,00 zł netto

 

Cele Projektu to:

 Skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika.

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych.

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

 Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.

 Zwiększenie niezawodności dostaw wody.

 Budowa nowej sieci wodociągowej.

 Częściowe uniezależnienie się od obecnych dostawców wody.

 Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.

 Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki.

 Osiągnięcie wymaganego dyrektywami Unii Europejskiej stanu środowiska naturalnego i jego ochrona.

 

Przewidywane efekty przedsięwzięcia:

 Skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do odbiornika.

 Odzysk biogazu.

 Ograniczenie dopływu wód opadowych do oczyszczalni ścieków.

 Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej około 1280 osób (do 2020 roku).

 Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci wodociągowej około 250 osób (do 2020 roku).

 Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Żnin z własnych ujęć wody eksploatowanych przez Spółkę ZWiK „WiK” Sp. z o. o., którzy na chwilę obecną zasilani są przez Stację Uzdatniania Wody „Cerplon” w Cerekwicy.

 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez:

 Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków.

 Uszczelnienie przewodów kanalizacyjnych.

 Zminimalizowanie ryzyka powstawania awarii sieci kanalizacyjnych.

 Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

 Realizację postanowień i wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

 Realizację wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.

 Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.