Telefon alarmowy: 994

Aktualności

 

Uroczyste przecięcie wstęgi na oczyszczalni ścieków w Jaroszewie

W dniu 10.06.2022 roku nastąpiło długo oczekiwane uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Jaroszewie. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Żnina, Prezes oraz pracownicy spółki WiK
w Żninie, przedstawiciele wykonawcy i podwykonawców, posłowie oraz samorządowcy. Swoją obecnością zaszczycił także Edward Smętek, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WiK, który
w 1985 roku jako dyrektor do spraw produkcji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przejmował żnińską oczyszczalnię od wykonawcy.

– Jest to wielki dzień dla spółki, miasta i gminy Żnin. Uruchamiamy symbolicznie dziś oczyszczalnię ścieków, która była zbudowana w 1985 roku. To duży sukces. Jest on tym większy, że przed realizacją i w jej trakcie pojawiły się różne problemy. W latach 2016 – 2019 były osoby, które kwestionowały zasadność prowadzenia inwestycji, jej zakres rzeczowi i finansowy. Później pojawiły się problemy z finansowaniem, bo rok 2018 charakteryzował się istotnym zwiększeniem kosztów na rynku budowlanym. Trzeba było podejmować trudne decyzje związane z ograniczeniem zakresu rzeczowego planowanej inwestycji. Udało się zdecydowaną większość planu zrealizować. Musieliśmy ograniczyć renowacje zieleni i dróg – powiedział między innymi Jerzy Mączko, Prezes WiK w Żninie i podziękował tym, którzy przyczynili się i wykonali tę inwestycję.

– Mamy dzisiaj nowoczesną oczyszczalnię, co do której nie musimy już drżeć, że będziemy karani za ponadnormatywne ścieki. Dziś wpłynęły decyzje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nakładające kary na przedsiębiorstwo WiK za odprowadzenie ścieków w latach 2018 – 2019 na kwotę 2,5 mln zł. Oczywiście będą one umorzone, zaliczone na poczet tej inwestycji. Proszę zobaczyć, co by się działo gdybyśmy nie zrealizowali tej inwestycji – dodał Jerzy Mączko.

Głos zabrali także goście, którzy przyjechali do oczyszczalni ścieków w Żninie.

– Od dziś możemy powiedzieć, że pracownicy oczyszczalni rozpoczynają prace w nowoczesnym przedsiębiorstwie, a dodatkowo można powiedzieć, że ta nowoczesna, zmodernizowana firma będzie na lata gwarantowała bezpieczeństwo ekologiczne tej gminy – powiedział Burmistrz Żnina Robert Luchowski. Przypomniał także, że ta inwestycja jest największą w gminie Żnin (kosztowała ponad 30 mln zł).

Przede wszystkim jestem tutaj aby Państwu pogratulować tej determinacji, konsekwencji, tego, że udało się tą inwestycję przeprowadzić – powiedział Łukasz Schreiber, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– To jest inwestycja bliska mieszkańcom. Na tym nam bardzo zależy, aby wszystkie inwestycje, które są strategiczne z punktu widzenia samorządów i mieszkańców wspierać i pomagać – powiedziała Ewa Kozanecka, poseł PiS.

Wypowiedzieli się także inni goście: Krzysztof Lewandowski z firmy Husar Budownictwo Inżynieryjne we Włocławku, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie Piotr Ostrowski, oraz Piotr Dąbrowski, Przewodniczący Związku Zawodowego przy WiK. Odczytano listy od Wojewody Mikołaja Bogdanowicza oraz Ewy Kamieńskiej z Departamentu Ochrony Wód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całość zakończyła się przecięciem wstęgi przez: Prezesa WiK w Żninie Jerzego Mączko, Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego, Ministra Łukasza Schreibera, Poseł Ewę Kozanecką, Radnego Piotra Ostrowskiego, Wiceprezesa firmy Husar Budownictwo Inżynieryjne we Włocławku Krzysztofa Lewandowskiego oraz Kierownika Oczyszczalni Ścieków Andrzeja Daszkowskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej po zmodernizowanej oczyszczalni oprowadził gości Andrzej Daszkowski, kierownik odpowiedzialny za oczyszczalnię.

Stan na 13.05.2022 r.

W dniu 13.05.2022 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji” z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z miejscowości Nowiny. To już ostatni kontrakt związany z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 290 000,00 zł netto.

Stan na 20.10.2021 r.

 

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JAROSZEWIE

INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2a, 88-400 Żnin

PROJEKTANT: Firma Konsultacyjno – Projektowa Gospodarki Wodno – Ściekowej WADIS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

WYKONAWCA: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek oraz Partner Konsorcjum EKO Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy

W październiku 2021 roku Lider Konsorcjum firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz Partner Konsorcjum EKO Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy zakończyły największe zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” realizowane w ramach Projektu. Wartość umowy opiewała na kwotę 28 580 000,0 zł netto.

Od 2019 roku, czyli od podpisania umowy z Wykonawcą wyremontowano szereg obiektów budowlanych na oczyszczalni w tym: zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację krat, piaskownik, osadniki wstępne, komorę pomiarową ścieków oczyszczonych, osadniki wtórne, stację dmuchaw i dozowania PIX-u, komorę osadu recyrkulowanego, przepompownię osadów i wód ociekowych, komorę rozdziału, zagęszczacz grawitacyjny, stację mechanicznego odwadniania osadu oraz kanał burzowy. W ramach kontraktu przebudowano budynek socjalno-techniczny. Reaktory biologiczne będące sercem biologicznej oczyszczalni ścieków przebudowano i rozbudowano w oparciu o 5- fazową technologię osadu czynnego umożliwiającą uzyskanie podwyższonego efektu usuwania związków biogennych. Wykonano również nowe obiekty: stację dozowania dodatkowego źródła węgla oraz wydzielone komory fermentacji zamkniętej WKFz w miejscu istniejących otwartych komór WKFo. Powstała nowa stacja mechanicznego zagęszczania i wapnowania osadu, budynek wielofunkcyjny przy WKFz, odsiarczalnik, węzeł rozdzielczy biogazu wraz z pochodnią biogazu oraz biofiltr powietrza tzw. neutralizator gazów kwaśnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umożliwił realizację strategicznych celów Gminy i Spółki. Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa walorów turystycznych regionu to tylko niektóre z nich. Priorytetem Projektu było uzyskanie ograniczeń zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, uzyskanie najwyższych standardów ekologicznych w redukcji związków biogennych w ściekach oczyszczonych oraz przede wszystkim skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy śmiało powiedzieć…cel został osiągnięty!

Stan na 18.06.2021 r.

Ci, którzy cierpliwie czekali na efekty budowy kanalizacji sanitarnej, doczekali się!

W dniu 18.06.2021 roku Lider Konsorcjum firma WUPRINŻ S.A. z Poznania oraz Partner Konsorcjum Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. z Bydgoszczy zakończyły roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji”. W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości około 6,0 km. W zadaniu uwzględniono budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą nieruchomości, umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej
i projektowanej zabudowy. Na terenie Wenecji zamontowano dwie tłocznie ścieków.

W dniu 02.07.2021 roku przy udziale między innymi Burmistrza Żnina, Prezesa Zarządu WiK Żnin, Rady Nadzorczej, Sołtysa Wenecji oraz Wykonawców i Inspektorów Nadzoru uroczyście podsumowano i zakończono kontrakt. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 6 947 947,00 zł netto, co stanowi 8 545 974,81 zł brutto. Spółka na tę inwestycję uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości  4 429 316,22 zł.

Stan na 28.04.2021 r.

W dniu 28.04.2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin” z firmą
MELBUD Sp. z o.o. z Grudziądza.

To już piąta podpisana umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w Aglomeracji Żnin”. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jadowniki Rycerskie, Słębowo, Podgórzyn ul. Kasztanowa oraz Żnin ul. Łąkowa.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 5 560 625,76 zł netto.

Celem przedsięwzięcia w ramach Projektu jest między innymi:

 • Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości 4,08 km.
 • Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej 421 osób (do 2023 roku).
 • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Realizacja wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.
 • Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.

Termin zakończenia Kontraktu przewidziano na dzień 30.09.2022 roku.

Stan na 13.05.2020 r.

Od 12.06.2019 roku realizowana jest inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”. Prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Do końca kwietnia 2020 roku przeprowadzono szereg prac demontażowych, między innymi w stacji PIX, na osadnikach wtórnych oraz w stacji krat i dmuchaw. Wykonano demontaż dotychczasowego oraz montaż nowego obarierowania na kanale pomiędzy stacją krat, piaskownikiem i komorą 2S oraz przy osadnikach wtórnych. Od lutego 2020 roku w miejscu istniejących komór fermentacyjnych otwartych wykonywane są prace konstrukcyjno-budowlane zamkniętych komór fermentacyjnych – WKFz. To w nich stabilizowane będą osady wstępne i biologiczne, a przy okazji komory będą pełniły funkcję zbiornika biogazu. Trwają również prace remontowe osadników wstępnych, reaktorów biologicznych oraz zagęszczaczy grawitacyjnych i zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

Stan na 11.10.2019 r.

W dniu 11.10.2019r. w oczyszczalni ścieków w Jaroszewie zainaugurowano Projekt o nazwie „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”. Podczas uroczystości symbolicznie wbili łopatę przedstawiciele władz rządowych, samorządu żnińskiego, wykonawcy oraz instytucji związanych z wodociągami i oczyszczaniem ścieków.
Już za kilka dni w Jaroszewie rozpocznie się najważniejsze zadanie realizowane w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”, która pochłonie 28 580 000 zł netto, z czego bezzwrotna dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 18 219 750,00 zł.
Realizacją projektu, zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie, zajmie się firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz partner konsorcjum Eko Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy.
Odpowiedzialnym za dokumentację projektową została firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej Wadis Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Głównym Projektantem jest pani mgr inż. Danuta Serwacka.
Celem całego przedsięwzięcia jest usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków i wzrost stabilności procesów oczyszczania. Jednym z największych zagrożeń w zakresie ochrony wód powierzchniowych jest pogorszenie ich stanu w wyniku eutrofizacji, dlatego nowoczesna oczyszczalnia to bardzo ważna inwestycja ukierunkowana na ochronę wód i Jezior Żnińskich.

Stan na 30.09.2019 r.

W dniu 30.09.2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja” z:

 • Liderem Konsorcjum firmą WUPRINŻ S.A. z Poznania oraz
 • Partnerem Konsorcjum Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

To już czwarta podpisana umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową
i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 6 947 947,00  zł netto, z czego Spółka uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości  4 439 099,79 zł.

Celem przedsięwzięcia w ramach Projektu jest między innymi:

 • Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 5,97  km, w tym kanalizacji grawitacyjnej ok. 4,0 km i  kanalizacji tłocznej ok. 2,0 km.
 • Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej około 449 osób (do 2021 roku).
 • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Realizacja wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.
 • Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.

Stan na 29.05.2019 r.

W dniu 29.05.2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” z:

 • Liderem Konsorcjum firmą HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz
 • Partnerem Konsorcjum firmą Eko Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy.

To już trzecia podpisana umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w Aglomeracji Żnin”.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 28.580.000,00 zł netto, z czego Spółka uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości  18.219.750,00 zł.
Realizacja zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” jest zarówno dla miasta, gminy oraz aglomeracji Żnin przedsięwzięciem priorytetowym. Niezależnie od prowadzonych prac modernizacyjnych w przeszłości oczyszczalnia nie spełnia wymogów aktualnych przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Zaniechanie realizacji tego Projektu mogłoby skutkować w dłuższej perspektywie czasu skażeniem środowiska związanym z procesem kumulacji substancji biogennych, a w konsekwencji zagrożeniem dla stanu sanitarnego obszaru aglomeracji oraz bezpośredniego otoczenia.

Celem przedsięwzięcia w ramach Projektu jest między innymi:

 • skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do odbiornika,
 • usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków,
 • wzrost stabilności procesów oczyszczania,
 • poprawa automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni ścieków,
 • wyeliminowanie emisji do środowiska gazu cieplarnianego jakim jest metan powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych,
 • odzysk biogazu i wykorzystanie go jako źródła energii odnawialnej wykorzystywanej na terenie oczyszczalni oraz
 • zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy w całym obiekcie poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii oraz zabezpieczeń.

Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 31.08.2021 rok.
W uroczystości wzięli udział między innymi Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Dalka.

PERŁA EKOLOGII 2018

W grudniu 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie został zaproszony do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców
i Pracodawców w ramach „Strategii Rozwoju Polskich Marek”. Konkurs realizowany jest w kilku kategoriach. Uczestnikami są mali i średni przedsiębiorcy, samorządy terytorialne i jednostki samorządowe z całego kraju. W przypadku Spółki ocenie poddana została  jej aktualna kondycja finansowa oraz efekty starań o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej proekologicznego Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  w Aglomeracji Żnin”. Dodatkowo uwzględniono współpracę z samorządem lokalnym nad tworzeniem Projektu. Pozytywna ocena przedłożonych dokumentów zaowocowała przyznaniem statuetki „Perła Ekologii 2018”, która została wręczona podczas Gali Polskiej Przedsiębiorczości w dniu 22 czerwca 2018 roku.
Statuetkę oraz dyplom odebrali: Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski oraz Prezes Zarządu Spółki Pan Jerzy Mączko. W uroczystości wziął udział także Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Dalka.

Stan na 11.06.2018 r.

W dniu 11.06.2018 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Biuro Projektów Gospodarki Wodnej
i Ściekowej „BIPROWOD – WARSZAWA”
, która została wyłoniona w przetargu, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

To pierwsza umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.

Inżynier Kontraktu nadzorować będzie zadania:

 1. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”,
 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”,
 3. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej”.

Wartość podpisanej umowy wynosi 966 000,00 zł netto.

Usługa Inżyniera Kontraktu polegać będzie w szczególności na:

 1. sprawowaniu profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;
 2. pełnieniu funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane;
 3. zarządzaniu i administrowaniu umowami na roboty budowlane;
 4. monitorowaniu realizacji umów na roboty łącznie z raportowaniem, uwzględniającym wskaźniki rzeczowe i finansowe;
 5. prowadzeniu procedur odbiorów częściowych i końcowych robót oraz nadzorowaniem rozruchów technologicznych urządzeń;
 6. zapewnieniu stosowania i przestrzegania polskiego prawa budowlanego oraz obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoż. przez Wykonawców robót budowlanych;
 7. zapewnieniu, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty;
 8. rozliczeniu rzeczowym i finansowym umów na roboty;
 9. świadczeniu pomocy technicznej przy Projekcie.

Świadczenie pomocy technicznej polegać będzie w szczególności na:

 1. weryfikacji dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz pomoc przy organizacji i prowadzeniu postępowań przetargowych;
 2. nadzorze nad prawidłowością i terminowością procesu projektowego dla wszystkich zadań objętych umową;
 3. przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi;
 4. innych koniecznych działaniach dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.

W skład zespołu Inżyniera Kontraktu poza Inżynierem Rezydentem wejdzie dodatkowo dziesięciu specjalistów:

 • Inspektorzy nadzoru w specjalności instalacyjnej
 • Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjno-elektrycznej
 • Technolog oczyszczalni ścieków
 • Specjalista ds. finansów i rozliczeń
 • Radca prawny
 • Weryfikator dokumentacji projektowej branży sanitarnej
 • Weryfikator dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno-budowlanej
 • Weryfikator dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPiA

Przy podpisaniu Umowy obecny był Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski oraz członkowie Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.