Telefon alarmowy: 994

Przewodnik klienta

Co trzeba zrobić, aby Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Spółka z o.o. w Żninie
dostarczał wodę i przyjmował ścieki?

1. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sanitarnej – Biuro Obsługi Klienta

Koszt wydania warunków technicznych, w zależności od formatu mapy wynosi:

          A4 – 17 zł + VAT

          A3 – 28 zł + VAT

2. Zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego – projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Projekt powinien być wykonany na mapie do celów projektowych.

3. Wystąpić z wnioskiem o uzgodnienie projektu technicznego wodociągowego i/lub kanalizacyjnego/lokalizację urządzeń podziemnych* – Biuro Obsługi Klienta.

· Koszt uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej:

           46 zł + VAT

· Koszt uzgodnień planu zagospodarowania terenu, w zależności od formatu mapy wynosi:

           A4 – 11 zł + VAT

           A3 – 17 zł + VAT

W przypadku wystąpienia kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie innymi sieciami uzbrojenia terenu projekt należy złożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Żninie, w celu objęcia naradą koordynacyjną
lub przedłożyć indywidualnie do poszczególnych Gestorów sieci celem uzgodnień.

W przypadku prowadzenia przyłącza/y przez teren działek, do których Wnioskodawca
nie posiada tytułu prawnego, projekt należy przedłożyć do Właściciela Działki celem uzgodnienia lokalizacji przyłącza/y oraz uzyskać zgodę na korzystanie z tych nieruchomości od ich Właścicieli.

4. Wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na realizację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego minimum 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac – Biuro Obsługi Klienta

5. Uzyskać pozwolenie na zajęcie i rozkopanie pasa drogowego – Urząd Miejski w Żninie lub inny właściciel pasa drogowego. Naliczone opłaty za zajęcie pasa reguluje Inwestor.

6. Złożyć zlecenie wykonania nawiertki i/lub wcinki do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego – Biuro Obsługi Klienta.

7. Zlecić wykonanie:

7.1. przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego – Spółce „WiK” – Biuro Obsługi Klienta lub uprawnionemu wykonawcy. Nadzór nad wykonaniem przyłącza musi być prowadzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Koszty wykonania przyłącza przez Spółkę „WiK”:

a) założenie nawiertki i/lub wcinki– wg kalkulacji

b) założenie nawiertki i/lub wcinki + wykonanie przyłącza– wg kalkulacji.

Koszt odbioru technicznego przyłącza wynoszą:

           na terenie miasta Żnina – 50 zł + VAT

           na terenie gminy – 100 +VAT

8. Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem należy zgłosić do Spółki „WiK” gotowość do odbioru technicznego.

9. Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

10. Wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru .

11. Podpisanie umowy.