Telefon alarmowy: 994

Taryfy za wodę i ścieki

Nowa taryfa od 12.01.2024 r.

Informacja z dnia 09.01.2024 r. o wejściu w życie nowej taryfy z dniem 12.01.2024 r.

Szanowni Klienci,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie (dalej: „Spółka”) informuje, że decyzją nr BD.RZT.70.55.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie („Regulator”) została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żnin na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 12 stycznia 2024 r. i została opublikowana na:

  1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  2. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żnin,
  3. stronie internetowej Spółki

oraz dodatkowo jest udostępniona w biurze obsługi klienta Spółki.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania obu taryf została przedstawiona odpowiednio w Tabeli 1 oraz Tabeli 2.

Spółka wyjaśnia, iż do głównych przyczyn zmiany taryfy należą:

  1. istotny wzrost cen towarów i usług, począwszy od drugiej połowy lutego 2022 r. (w następstwie kryzysu gospodarczo-zdrowotnego spowodowanego pandemią COVID -19 oraz inwazją Rosji na Ukrainę) i związana
    z tym konieczność ponoszenia przez Spółkę zwiększonych kosztów realizowanych na rzecz Spółki usług i zakupu materiałów;
  2. wzrost kosztów obsługi pożyczki w następstwie wzrostu stóp procentowych;
  3. znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (od 01.01.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło z 3600 zł brutto do 4242 zł brutto, a od 01.07.2024 r. wzrośnie do 4300 zł brutto);
  4. poczynione przez Spółkę istotne nakłady inwestycyjne.

Spółka pragnie podkreślić, że pierwsze dwie z ww. okoliczności przyczyniły się do tego, że Spółka w 2022 r. zanotowała stratę finansową. Istotne jest również to, że decyzja Regulatora wprowadzająca obecną taryfę na okres 3 lat miała miejsce blisko 40 miesięcy temu, a więc przed istotnym wzrostem cen towarów i usług, wzrostem stóp procentowych. Tym samym obecna taryfa nie uwzględnia zwiększonych kosztów funkcjonowania Spółki. Stąd, żeby zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki, zmiana taryfy była nieodzowna i jest w pełni uzasadniona, co potwierdził Regulator wydając decyzję zatwierdzającą nową taryfę.

 

Prezes Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.

Robert Marcińczyk

09.01.2024 r.

 

Poprzednia taryfa od 10.09.2020 r. do 11.01.2024 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie informuje, że nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy wchodzą w życie od dnia 10.09.2020 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 3 letni okres obowiązywania (lata 2020-2023).