Telefon alarmowy: 994

Przewodnik klienta

Co trzeba zrobić, aby Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Spółka z o.o. w Żninie
dostarczał wodę i przyjmował ścieki?

1. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sanitarnej, do którego należy załączyć „Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500/1:1000 określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów (w tym istniejącego/projektowanego obiektu budowlanego, do którego doprowadzona ma być woda) i innej infrastruktury stanowiącej uzbrojenie terenu”.

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy złożyć do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemne zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na 7 dni przed tym terminem wraz z 1 egzemplarzem opracowania technicznego zawierającego:

 opis techniczny przyłącza obejmujący zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe oraz obliczenia hydrauliczne;

załączniki graficzne (profile podłużne, rysunki obiektów technicznych, np. studni wodomierzowej, zastosowanych na przyłączu);

stanowiska innych gestorów infrastruktury podziemnej i nadziemnej biorących udział w uzgadnianiu procesu budowlanego przyłącza, których posiadanie wynika z obowiązujących przepisów prawa;

plan sytuacyjny, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 / 1:1000 o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Wykonanie opracowania technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego  należy zlecić projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

3. Po wykonaniu przyłącza, przed jego zasypaniem, należy:

zgłosić do Spółki „WiK” gotowość do odbioru technicznego składając stosowny wniosek;

zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

4. Po dokonanym odbiorze należy wystąpić do Spółki „WiK” z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru.

Jednocześnie Spółka „WiK” informuje, że w przypadku chęci zlecenia ZWiK „WiK” Sp. z o.o. wykonania:

podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć zlecenie wykonania podłączenia do sieci wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;

przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek o sporządzenie oferty cenowej na podstawie, której po akceptacji przez Wnioskodawcę zostanie wykonane ww. przyłącze.

Uwaga:
Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie www.wikznin.pl w zakładce Strefa klienta –> Wnioski do pobrania.