Telefon alarmowy: 994
Ogłoszenie o przetargu ofertowym

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie, ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących środków trwałych:

 1. Ciągnik rolniczy Ursus C355, rok produkcji 1975, pojemność 3 128 cm3
 2. Zbiornik z tworzywa na PIX

 3. Przyczepa SAM

 4. Silos
  II.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmian lub prawo odwołania warunków przetargu.
  III. Organizator porówna oferty biorąc pod uwagę cenę. W przypadku, gdy Oferenci złożą najkorzystniejsze oferty o takich samych cenach, Organizator wystąpi do tych Oferentów o złożenie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż w złożonych ofertach. Jeżeli w ofertach dodatkowych Oferenci ponownie zaoferują takie same ceny, Organizator zamknie przetarg w tym zakresie.
  IV.  Przedmiot przetargu można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jaroszewie, Jaroszewo 1 b, od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Kierownikiem Oczyszczalni – Panem Andrzejem Daszkowskim, tel. 885 814 275
  V.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, złożona w zamkniętej kopercie, podpisana przez uprawnioną osobę i zaadresowana w następujący sposób:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie,
  ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin
  z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup środków trwałych”
  VI. Ofertę należy przesłać lub złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście w sekretariacie Organizatora do dnia 22.07.2022 r. do godz. 10.00
  VII. Organizator nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału przedstawicieli Oferentów (osób trzecich).
  VIII. Podstawowe warunki umowy:
  – Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany przedmiot,
  – Odbiór sprzedawanego przedmiotu ponosi koszt Kupującego po dokonaniu zapłaty,
  – Sprzedaż w oparciu o fakturę VAT – zapłata nastąpi przelewem w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury.
  IX. Załącznik
  – Formularz ofertowy
  Zestawienie ofert