Telefon alarmowy: 994

Oferty pracy

 

Aktualne oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Sekretarka

 1. Informacje ogólne:
 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).
 1. Wymagania konieczne do podjęcia pracy:
 • wykształcenie średnie/wyższe
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 1. Obowiązki:
 • obsługa sekretariatu i Organów Spółki,
 • prowadzenie książki korespondencji przychodzącej i wychodzącej w programie ZSI, druków ścisłego zarachowania,
 • obsługa centrali telefonicznej, skanu, drukarki,
 • kontrola nad pocztą tradycyjną i e-mail (przekazywanie, odbiór, wysyłka),
 • zakup materiałów biurowych,
 • obsługa rady Nadzorczej i Zgromadzeń Wspólników,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu i Kierowników.
 1. Oferujemy:
 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • różnorodny zakres zadań na stanowisku,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Wymagane dokumenty
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  o korzystaniu  z  pełni  praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dodatkowe dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach  (kserokopie  zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach),
 • wymagane dokumenty aplikacyjne (szczególnie list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą, że kandydat wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celach  przeprowadzenia  naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 1. Etapy rekrutacji
 • Weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym,
 • Rozmowa kwalifikacyjna  (o  terminie  przeprowadzenia  rozmowy  kandydaci  zostaną  powiadomieni telefonicznie).
 1. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Spółki w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia,
 • mailowo: sekretariat@wikznin.pl lub przesłać na adres:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. w Żninie
  ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin
  z dopiskiem: „nabór – Sekretarka”.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków/ p.o. kierownika

 1. Informacje ogólne:
 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.
 1. Wymagania konieczne do podjęcia pracy:
 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie pracy ,
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 1. Obowiązki:
 • prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków we współpracy z technologiem,
 • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z odpowiednimi  wymogami,
 • nadzór nad aktualnością posiadanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej,
 • kierowanie, kontrola, organizowanie pracy całego działu w sposób zapewniający podległym pracownikom realizację powierzonych obowiązków służbowych,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków,
 • nadzór nad właściwym wykorzystaniem eksploatowanych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętów i pojazdów oraz nad ich terminowymi przeglądami gwarancyjnymi, remontami i konserwacją zgodnych z ich instrukcją eksploatacji, dokumentacją techniczną i techniczo – ruchową, w tym organizowanie na bieżąco działań wynikających
  z potrzeby przeprowadzenia ich remontów lub wymiany.
 • opracowywanie rocznych planów remontów urządzeń na podległych obiektach i ich realizacja,
 • opracowywanie danych do sprawozdań związanych z gospodarką ściekową, odpadami oraz materiałami eksploatacyjnymi,
 • przygotowywanie sprawozdań dot. ochrony środowiska oraz sprawozdań dot. gospodarki energetycznej w zakresie oczyszczania ścieków,
 • gromadzenie i raportowanie danych dla potrzeb sprawozdań do KPOŚK,
 • udział w projektach inwestycyjnych,
 • organizowanie pracy brygad wykonawczych oraz prowadzenie budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz nadzór nad realizacją zleceń odpłatnych świadczonych przez Spółkę w zakresie posiadanych uprawnień,
 • przeprowadzanie przeglądów, kontroli i odbiorów przyłączy, sieci kanalizacyjnych oraz pozostałych obiektów przyłączanych do systemu kanalizacyjnego Spółki lub przyjmowanych na majątek Spółki,
 • współpraca z pozostałymi działami Spółki,
 • Mile widziane uprawnienia budowlane, wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.
 1. Oferujemy:
 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • różnorodny zakres zadań na stanowisku,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Wymagane dokumenty
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  o korzystaniu  z  pełni  praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dodatkowe dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach  (kserokopie  zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach),
 • wymagane dokumenty aplikacyjne (szczególnie list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą, że kandydat wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celach  przeprowadzenia  naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 1. Etapy rekrutacji
 • Weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym,
 • Rozmowa kwalifikacyjna  (o  terminie  przeprowadzenia  rozmowy  kandydaci  zostaną  powiadomieni telefonicznie).
 1. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Spółki,
 • mailowo: sekretariat@wikznin.pl lub przesłać na adres:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. w Żninie
  ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin
  z dopiskiem: „nabór – Kierownik Oczyszczalni Ścieków”

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. w Żninie

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Operator oczyszczalni ścieków

 1. Informacje ogólne:
  – wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
  – rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).
 1. Wymagania konieczne do podjęcia pracy:
  – wykształcenie zawodowe / techniczne,
  – co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych,
  – prawo jazdy kategorii B,
  – uprawnienia elektryczne,
  – dobra organizacja pracy i zaangażowania,
  – systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  – umiejętność pracy w zespole,
  – Kandydat/ka nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 1. Obowiązki:
  – obsługa urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi, bieżąca obserwacja maszyn i urządzeń na oczyszczalni,
  – obsługa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,
  – kontrola pracy urządzeń, instalacji lub obiektów i odczytywanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych do określania natężenia przepływu powietrza używanego do napowietrzania ścieków, zawartości tlenu w ściekach, do sygnalizowania poziomu ścieków i osadów w obiektach, itp.,
  – dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika eksploatacyjnego,
  – bieżące usuwanie awarii, napraw i remontów na oczyszczalni, bądź przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej,
  – bezzwłoczne meldowanie przełożonemu o nieprawidłowej pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji czy obiektów,
  – obsługa instalacji pomocniczych, służących do przygotowywania i dawkowania roztworów środków chemicznych, pomp recyrkulacyjnych osadu, instalacji mieszających osad, urządzeń do usuwania piasku z piaskownika, itp.,
  – przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy, szczególnie w obiektach o dużym zagrożeniu wybuchem, zatruciem lub zakażeniem, jak komory fermentacyjne, zbiorniki gazu, kotłownie opalane gazem, pochodnie gazowe, odsiarczalnie gazu, budynki technologiczne, itp.,
  – wykonywanie obowiązków kierowcy samochodu dostawczego i samochodu osobowego,
  – dbałość o sprzęt i eksploatację samochodu dostawczego i samochodu osobowego,
  – wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika działu oczyszczania ścieków i sieci kanalizacyjnych,
 1. Oferujemy:
  – interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
  – możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji,
  – atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
  – ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole,
  – przyjazne środowisko pracy,
  – szkolenia i inne formy wsparcia rozwoju zawodowego,
  – pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Wymagane dokumenty
  1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3) kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4) kserokopie świadectw pracy,
  5) kserokopie referencji, potwierdzenia osiągnięć na studiach, działalności w kołach naukowych, wymianach zagranicznych,
  6)  oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  o korzystaniu  z  pełni  praw publicznych,
  7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8)  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach  (kserokopie  zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach),
  9) wymagane dokumenty aplikacyjne (szczególnie list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą, że kandydat  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celach  przeprowadzenia  naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 1. Etapy rekrutacji
  1) Weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym,
  2) Rozmowa  kwalifikacyjna  (o  terminie  przeprowadzenia  rozmowy  kandydaci  zostaną  powiadomieni telefonicznie).
 2. Termin i miejsce składania ofert
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 04.04.2023 r.
  – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Spółki
  – mailowo: sekretariat@wikznin.pl lub przesłać na adres:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. w Żninie
  ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin
  z dopiskiem: „nabór – Operator oczyszczalni ścieków”.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.