Telefon alarmowy: 994

Aktualności

 

Stan na 13.05.2022 r.

W dniu 13.05.2022 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji” z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z miejscowości Nowiny. To już ostatni kontrakt związany z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 290 000,00 zł netto.

Stan na 20.10.2021 r.

 

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JAROSZEWIE

INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2a, 88-400 Żnin

PROJEKTANT: Firma Konsultacyjno – Projektowa Gospodarki Wodno – Ściekowej WADIS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

WYKONAWCA: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek oraz Partner Konsorcjum EKO Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy

W październiku 2021 roku Lider Konsorcjum firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz Partner Konsorcjum EKO Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy zakończyły największe zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” realizowane w ramach Projektu. Wartość umowy opiewała na kwotę 28 580 000,0 zł netto.

Od 2019 roku, czyli od podpisania umowy z Wykonawcą wyremontowano szereg obiektów budowlanych na oczyszczalni w tym: zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację krat, piaskownik, osadniki wstępne, komorę pomiarową ścieków oczyszczonych, osadniki wtórne, stację dmuchaw i dozowania PIX-u, komorę osadu recyrkulowanego, przepompownię osadów i wód ociekowych, komorę rozdziału, zagęszczacz grawitacyjny, stację mechanicznego odwadniania osadu oraz kanał burzowy. W ramach kontraktu przebudowano budynek socjalno-techniczny. Reaktory biologiczne będące sercem biologicznej oczyszczalni ścieków przebudowano i rozbudowano w oparciu o 5- fazową technologię osadu czynnego umożliwiającą uzyskanie podwyższonego efektu usuwania związków biogennych. Wykonano również nowe obiekty: stację dozowania dodatkowego źródła węgla oraz wydzielone komory fermentacji zamkniętej WKFz w miejscu istniejących otwartych komór WKFo. Powstała nowa stacja mechanicznego zagęszczania i wapnowania osadu, budynek wielofunkcyjny przy WKFz, odsiarczalnik, węzeł rozdzielczy biogazu wraz z pochodnią biogazu oraz biofiltr powietrza tzw. neutralizator gazów kwaśnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umożliwił realizację strategicznych celów Gminy i Spółki. Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa walorów turystycznych regionu to tylko niektóre z nich. Priorytetem Projektu było uzyskanie ograniczeń zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, uzyskanie najwyższych standardów ekologicznych w redukcji związków biogennych w ściekach oczyszczonych oraz przede wszystkim skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy śmiało powiedzieć…cel został osiągnięty!

Stan na 18.06.2021 r.

Ci, którzy cierpliwie czekali na efekty budowy kanalizacji sanitarnej, doczekali się!

W dniu 18.06.2021 roku Lider Konsorcjum firma WUPRINŻ S.A. z Poznania oraz Partner Konsorcjum Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. z Bydgoszczy zakończyły roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji”. W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości około 6,0 km. W zadaniu uwzględniono budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą nieruchomości, umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej
i projektowanej zabudowy. Na terenie Wenecji zamontowano dwie tłocznie ścieków.

W dniu 02.07.2021 roku przy udziale między innymi Burmistrza Żnina, Prezesa Zarządu WiK Żnin, Rady Nadzorczej, Sołtysa Wenecji oraz Wykonawców i Inspektorów Nadzoru uroczyście podsumowano i zakończono kontrakt. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 6 947 947,00 zł netto, co stanowi 8 545 974,81 zł brutto. Spółka na tę inwestycję uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości  4 429 316,22 zł.

Stan na 28.04.2021 r.

W dniu 28.04.2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin” z firmą
MELBUD Sp. z o.o. z Grudziądza.

To już piąta podpisana umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w Aglomeracji Żnin”. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jadowniki Rycerskie, Słębowo, Podgórzyn ul. Kasztanowa oraz Żnin ul. Łąkowa.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 5 560 625,76 zł netto.

Celem przedsięwzięcia w ramach Projektu jest między innymi:

 • Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości 4,08 km.
 • Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej 421 osób (do 2023 roku).
 • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Realizacja wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.
 • Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.

Termin zakończenia Kontraktu przewidziano na dzień 30.09.2022 roku.

Stan na 13.05.2020 r.

Od 12.06.2019 roku realizowana jest inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”. Prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Do końca kwietnia 2020 roku przeprowadzono szereg prac demontażowych, między innymi w stacji PIX, na osadnikach wtórnych oraz w stacji krat i dmuchaw. Wykonano demontaż dotychczasowego oraz montaż nowego obarierowania na kanale pomiędzy stacją krat, piaskownikiem i komorą 2S oraz przy osadnikach wtórnych. Od lutego 2020 roku w miejscu istniejących komór fermentacyjnych otwartych wykonywane są prace konstrukcyjno-budowlane zamkniętych komór fermentacyjnych – WKFz. To w nich stabilizowane będą osady wstępne i biologiczne, a przy okazji komory będą pełniły funkcję zbiornika biogazu. Trwają również prace remontowe osadników wstępnych, reaktorów biologicznych oraz zagęszczaczy grawitacyjnych i zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

Stan na 11.10.2019 r.

W dniu 11.10.2019r. w oczyszczalni ścieków w Jaroszewie zainaugurowano Projekt o nazwie „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”. Podczas uroczystości symbolicznie wbili łopatę przedstawiciele władz rządowych, samorządu żnińskiego, wykonawcy oraz instytucji związanych z wodociągami i oczyszczaniem ścieków.
Już za kilka dni w Jaroszewie rozpocznie się najważniejsze zadanie realizowane w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”, która pochłonie 28 580 000 zł netto, z czego bezzwrotna dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 18 219 750,00 zł.
Realizacją projektu, zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie, zajmie się firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz partner konsorcjum Eko Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy.
Odpowiedzialnym za dokumentację projektową została firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej Wadis Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Głównym Projektantem jest pani mgr inż. Danuta Serwacka.
Celem całego przedsięwzięcia jest usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków i wzrost stabilności procesów oczyszczania. Jednym z największych zagrożeń w zakresie ochrony wód powierzchniowych jest pogorszenie ich stanu w wyniku eutrofizacji, dlatego nowoczesna oczyszczalnia to bardzo ważna inwestycja ukierunkowana na ochronę wód i Jezior Żnińskich.

Stan na 30.09.2019 r.

W dniu 30.09.2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja” z:

 • Liderem Konsorcjum firmą WUPRINŻ S.A. z Poznania oraz
 • Partnerem Konsorcjum Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

To już czwarta podpisana umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową
i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 6 947 947,00  zł netto, z czego Spółka uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości  4 439 099,79 zł.

Celem przedsięwzięcia w ramach Projektu jest między innymi:

 • Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 5,97  km, w tym kanalizacji grawitacyjnej ok. 4,0 km i  kanalizacji tłocznej ok. 2,0 km.
 • Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej około 449 osób (do 2021 roku).
 • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Realizacja wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.
 • Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.

Stan na 29.05.2019 r.

W dniu 29.05.2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” z:

 • Liderem Konsorcjum firmą HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz
 • Partnerem Konsorcjum firmą Eko Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy.

To już trzecia podpisana umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w Aglomeracji Żnin”.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 28.580.000,00 zł netto, z czego Spółka uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości  18.219.750,00 zł.
Realizacja zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” jest zarówno dla miasta, gminy oraz aglomeracji Żnin przedsięwzięciem priorytetowym. Niezależnie od prowadzonych prac modernizacyjnych w przeszłości oczyszczalnia nie spełnia wymogów aktualnych przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Zaniechanie realizacji tego Projektu mogłoby skutkować w dłuższej perspektywie czasu skażeniem środowiska związanym z procesem kumulacji substancji biogennych, a w konsekwencji zagrożeniem dla stanu sanitarnego obszaru aglomeracji oraz bezpośredniego otoczenia.

Celem przedsięwzięcia w ramach Projektu jest między innymi:

 • skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do odbiornika,
 • usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków,
 • wzrost stabilności procesów oczyszczania,
 • poprawa automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni ścieków,
 • wyeliminowanie emisji do środowiska gazu cieplarnianego jakim jest metan powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych,
 • odzysk biogazu i wykorzystanie go jako źródła energii odnawialnej wykorzystywanej na terenie oczyszczalni oraz
 • zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy w całym obiekcie poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii oraz zabezpieczeń.

Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 31.08.2021 rok.
W uroczystości wzięli udział między innymi Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Dalka.

PERŁA EKOLOGII 2018

W grudniu 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie został zaproszony do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców
i Pracodawców w ramach „Strategii Rozwoju Polskich Marek”. Konkurs realizowany jest w kilku kategoriach. Uczestnikami są mali i średni przedsiębiorcy, samorządy terytorialne i jednostki samorządowe z całego kraju. W przypadku Spółki ocenie poddana została  jej aktualna kondycja finansowa oraz efekty starań o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej proekologicznego Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  w Aglomeracji Żnin”. Dodatkowo uwzględniono współpracę z samorządem lokalnym nad tworzeniem Projektu. Pozytywna ocena przedłożonych dokumentów zaowocowała przyznaniem statuetki „Perła Ekologii 2018”, która została wręczona podczas Gali Polskiej Przedsiębiorczości w dniu 22 czerwca 2018 roku.
Statuetkę oraz dyplom odebrali: Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski oraz Prezes Zarządu Spółki Pan Jerzy Mączko. W uroczystości wziął udział także Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Dalka.

Stan na 11.06.2018 r.

W dniu 11.06.2018 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Biuro Projektów Gospodarki Wodnej
i Ściekowej „BIPROWOD – WARSZAWA”
, która została wyłoniona w przetargu, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

To pierwsza umowa związana z realizacją Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.

Inżynier Kontraktu nadzorować będzie zadania:

 1. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”,
 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”,
 3. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej”.

Wartość podpisanej umowy wynosi 966 000,00 zł netto.

Usługa Inżyniera Kontraktu polegać będzie w szczególności na:

 1. sprawowaniu profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;
 2. pełnieniu funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane;
 3. zarządzaniu i administrowaniu umowami na roboty budowlane;
 4. monitorowaniu realizacji umów na roboty łącznie z raportowaniem, uwzględniającym wskaźniki rzeczowe i finansowe;
 5. prowadzeniu procedur odbiorów częściowych i końcowych robót oraz nadzorowaniem rozruchów technologicznych urządzeń;
 6. zapewnieniu stosowania i przestrzegania polskiego prawa budowlanego oraz obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoż. przez Wykonawców robót budowlanych;
 7. zapewnieniu, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty;
 8. rozliczeniu rzeczowym i finansowym umów na roboty;
 9. świadczeniu pomocy technicznej przy Projekcie.

Świadczenie pomocy technicznej polegać będzie w szczególności na:

 1. weryfikacji dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz pomoc przy organizacji i prowadzeniu postępowań przetargowych;
 2. nadzorze nad prawidłowością i terminowością procesu projektowego dla wszystkich zadań objętych umową;
 3. przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi;
 4. innych koniecznych działaniach dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.

W skład zespołu Inżyniera Kontraktu poza Inżynierem Rezydentem wejdzie dodatkowo dziesięciu specjalistów:

 • Inspektorzy nadzoru w specjalności instalacyjnej
 • Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjno-elektrycznej
 • Technolog oczyszczalni ścieków
 • Specjalista ds. finansów i rozliczeń
 • Radca prawny
 • Weryfikator dokumentacji projektowej branży sanitarnej
 • Weryfikator dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno-budowlanej
 • Weryfikator dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPiA

Przy podpisaniu Umowy obecny był Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski oraz członkowie Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.